Follow by Email

tisdag 6 december 2011

Vad händer med våra pedagogiska idéer när samhället förändras?

Är iPaden/surfplattan ett verktyg som vi tillskriver egenskaper som skiljer sig från andra verktyg vi använder i förskolan? Finns det föreställningar om detta verktyg som vi behöver tänka mycket om? Jag tänker på det jag har skrivit i ett föregående inlägg (och även det andra har uttryckt i diskussioner och bloggar) att surfplattan ska ses som alla andra verktyg vi har i förskolan. De olika verktyg - eller språk om man föredrar att tänka Reggio inspirerat - vi har är t.ex. pensel, pennor, lera, byggklossar etc. När jag tänker på tillfällen då barnen använder dessa saker så är jag inte alltid där som pedagog. Barnen både målar, ritar, skapar och bygger utan en konstant närvaro av en pedagog. Däremot lämnar jag inte alltid de ensamma i dessa aktiviteter, för i sådana fall skulle jag missa alla de tillfällen som ges till en lärande och reflekterande situation tillsammans med barnen. Men eftersom man som pedagog inte kan klona sig och vara på alla platser samtidigt så har barnen inte alltid en närvarande pedagog i alla situationer. Men det jag har märkt i olika diskussioner är att surfplattan verkar skilja sig från detta resonemang. Det känns som om det är lite tabu att barnen använder plattan utan en konstant närvarande pedagog. Jag har tänkt mycket på detta och brottats med egna föreställningar om hur jag vill att plattan ska användas. Självklart kan jag se, reflektera och diskutera mer med barnen när jag är närvarande, men det känns som att plattan blir degraderad till enbart en spelstund om det inte finns en närvarande pedagog. Hur ser vi egentligen på det kompetenta barnet - vad betyder detta ord? Är barnet bara kompetent om en pedagog finns vid dess sida? Vad händer med våra pedagogiska idéer när samhället förändras? Kan vi tänka annorlunda? Viktiga och roliga frågor att reflektera över. inlägg från Martinas blogg!

måndag 28 november 2011

Hoho God Jul säger Södertälje kommun!

Jag älskar mitt jobb och att få handla det jag vill!!! Nu ska vi få pröva Android platta också! 7 pedagoger och 2 från förskoleklass! Alla 7 kommer att ha iPad2 och det med 3G möjligheter! Samma projektgrupp med en till repr. från Förskoleklass får pröva Androidplatta! Ska mycket intressant att se vilka likheter och skillnader de märker med redskapet i verksamheten!De fortsätter att blogga om det och vi håller på ett år till! Ho ho God Jul i förskott!

Annorlunda hjälp!

Hjälp att skapa lugn? Efter nästan ett års användning av iPad som pedagogiskt verktyg har den bidragit till förvånandsvärt många positiva effekter som vi kan koppla direkt till vår läroplan. Men som alla andra verktyg vi har i förskolan kommer den till sin fulla rätt med en medveten och medforskande pedagog i närheten. När vi började arbeta med iPad för ett år sedan så fanns det inte så mycket skrivet om hur man använde den i undervisningssyfte. Men nu formligen exploderar nätet av bloggar, grupper, inlägg som alla handlar om surfplattan som pedagogiskt verktyg. Därför tänker jag sticka ut hakan lite och skriva om hur vi hanterar detta verktyg just nu. Vår grupp består av 22 barn i åldrarna 3-5 år. Vi har ett flertal barn i behov av särskilt stöd inom ett ganska vitt spektra - allt från att man som vuxen behöver agera som ett sorts överjag till barn som behöver social träning. Stundtals kan det vara rätt hög ljudvolym och en fantastiskt överaktivitet på avdelningen (vilket alla vi pedagoger kan relatera till). Att i dessa lägen ta fram iPaden och sätta några barn med den för att på så sätt skapa lugn har till viss del tagit emot i och med att det kännns som vi använder iPaden som en barnvakt. Jag vet att det just då har gett mig en större möjlighet att fokusera på andra barn, men det har inte alltid kännts bra. Jag dryftade detta i vår projektgrupp och fick en bra respons tillbaka. Det är viktigt att få till bra lärande situationer för alla barn och om det finns barn som kan hitta ett inre lugn genom att hålla i iPaden så är det till gagn för hela barngruppen. Det kändes skönt att få en bekräftelse att det inte är helt fel att använda iPaden på ett sådant sätt. Huvudsaken, tänker jag, är att den inte alltid används så utan att vi framför allt fortsätter använda den som det fantastiska pedagogiska verktyg den faktiskt är. Kopierat från Martina Gråbackes blogg!

måndag 24 oktober 2011

Funderingar kring olika appar och läroplanen!

I och med att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande så behöver vi som arbetar i förskolan erbjuda aktiviteter, material och utmaningar som följer dagens forskning vad gäller framtidens lärande. Att använda iPad/läsplatta i förskolans undervisning ter sig därför naturligt om vi kopplar det vi gör till vår läroplan. Förskollärare ska enligt läroplanen ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen – ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, – ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, – får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, – ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, – stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling, – stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, – stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, Ipaden/lärsplattan är inte det enda verktyg eller den enda metod vi i förskolan använder för att arbeta för detta, men det är ett verktyg som avsevärt har underlättat vårt arbete mot en högre måluppfyllelse. Framför allt för att den fångar alla barns intresse och i och med detta så ger det oss som pedagoger en ganska stor möjlighet att utveckla vårt arbete och våra intentioner mot en högre måluppfyllelse. Det är lätt att gå in och titta vad barnen har arbetat med/spelat och på så sätt kunna utmana barnen efter intresseområden. Lpfö är tydliga med att vi ska utgå utifrån barnens intresse och erfarenheter för att på så sätt utmana dem vidare i sitt lärande. Vi som deltar i projektet att använda iPad/läsplatta i den pedagogiska verksamheten har plockat ut några appar som vi har sett intresserar många barn. Vi har sedan försökt att koppla dessa appar och arbetet med dem till våra respektive läroplaner. Apparna är: Puppet Pals, Art of Glow, Beyond Ynth, Cut the Rope, Angry Birds, My Flora samt Kvitter Cut the Robe, Ynth, Angry Birds är alla tre appar där barnen behöver lösa olika problem för att komma vidare i spelet. Jag har sett att alla dessa spel skapar mycket diskussion och samarbete mellan barnen. Det spelar heller ingen roll vem som får hjälpa, utan hjälpen mottages av den som kan lösa problemet. Däremot är det viktigt att guida barnen så att den som spelar får en chans att lösa problemet själv först. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Art of glow: En fantastisk app som vid första anblick fångar barnen med sina starka färger och upprepade rörelser. Från början var det färgerna som intresserade, medan jag nu kan se att barnen använder de olika inställningsfunktionerna mer. De väljer och benämner färger och former. Jag har varit med och inspirerat barnen att skriva sin första bokstav i olika färger och olika former(symboler). Det verkar som om det är återupprepningen som fascinerar dem, för när de stänger av rebirth så sätter de fort tillbaka den funktionen igen. De mål jag kan koppla till den här appen är: Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, Ynt: Denna app tilltalar framför allt de äldre barnen, men några av våra treåringar har suttit bredvid och iakttagit när en äldre kompis har spelat och på så vis lärt sig. Spelet går ut på att den lilla nyckelpigan ska ta sig från a till b. Under färdens gång så måste spelaren lösa olika problem för att ta sig framåt. Angry Birds: Jag är rätt fascinerad hur detta spel har kunnat bli så ofantligt populärt. Jag vet inte riktigt vad det är som tilltalar barnen, men kanske det är enkelheten i grafiken samt att man snabbt kan byta bana om den valda banan är för svår. Spelet går ut på att skjuta fåglar, med olika egenskaper, mot ett bestämt mål. Det gäller att beräkna avstånd och omloppsbana för att träffa rätt. Cut the rope: Fördelen med denna app är att jag som pedagog på ett naturligt sätt kan prata om luft, fart, avstånd etc.Jag kan vara medforskare och "medlekare" med en minimal risk att falla in i en traditionell lärarroll. Ett av de bästa spelen som jag har spelat med barnen. Kopplingar till läroplan: • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Puppet pals: Denna app är en rollspelsapp. Här kan barnen själva hitta på egna berättelser och sagor. De kan välja karaktärer och bakgrund till sin berättelse. Jag har än så länge bara gratis versionen, men funderar på att köpa in den fulla versionen för att på så sätt få tillgång till fler karaktärer, men framför allt funktionen att använda barnens egna foton i deras berättelse. Men än så länge duger gratis versionen. Jag har använt den på lite olika sätt. Ett sätt har varit att jag själv väljer en situation som jag har sett under dagen. Jag visar barnen hur jag tänker när jag skapar min berättelse för att de ska ha lättare att minnas funktionerna samt även visar ett sätt att tänka när de ska skapa egna berättelser. Denna app har få begränsningar när det gäller att stimulera språkutveckling, fantasi och kreativitet. Kopplingar till läroplan: • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, My flora och kvitter: Jag har valt att klumpa ihop dessa två appar för de syftar egentligen mot samma sak, men vi arbetar med dem på olika sätt. Jag har inte själv arbetat med Kvitter i någon större utsträckning förutom att vi har lyssnat på olika fågelläten tillsammans. My flora är en uppdaterad version av våra flora böcker. Fördelen med My flora är att iPaden lockar barnen på ett annat sätt än en traditionell uppslagsbok samt att den faktiskt är otroligt lätt att söka i . Jag visade barnen en gång och bara efter en kort stund hade de greppat hur appen var uppbyggd. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på de blommor vi ville undersöka istället för att trassla in oss i sidonummer och artbestämning. Vi tittade på form, färg, var blomman växer. Vi jämförde blad och pratade om pistiller och ståndare. Fördelen att ha iPaden framme är att det lockade till sig även de barn vars största intresse inte är blommor. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Förskolans läroplan behöver oftare lyftas fram i debatten - för det är verkligen en fantastisk skrift! Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Detta citat får avsluta denna koppling till förskolans läroplan. Ju mer jag läser desto mer kan jag hitta som direkt kan koppla arbetet med iPaden till läroplanen. Kopierat från Martina Gråbackes blogg samt inlägg från ningen!

Ringar på vattnet!

Inlägg av Katarina Lundgren. Projektdeltagare. Jag vill att hela förskolan skall testa och använda iPaden, hittills har den använts mest på 1-2 års- och 5-årsavdelningarna men nu börjar också 3-års bli intresserade. Halva 3-årsgruppen gick tidigare hos mig och är alltså vana vid iPaden vilket också tydligen märks nu! Pedagogerna där berättar att det märks vilka som är vana att hantera den. Härligt att höra, dessa barn blir ju då "iPadambassadörer" eller veteraner och kan genom sina erfarenheter vara "fiffiga kompisar" när det gäller iPadkunskaper och de andra barnens utforskande av iPaden! Läroplanen för förskolan talar om att alla barn ska få få uppleva sig vara en tillgång i gruppen vilket ju dessa "iPadambassadörer" verkligen är.

tisdag 27 september 2011

Tankar kring miljön & genus!

Tankar kring miljön och genus!
Upplagd av Margareta Ljungberg den 26 September 2011 klockan 14.12

I våras möblerades det om inne på min avdelning. Ungefär en 35% av allt som fanns där tidigare togs bort och nu blev det mer tänk kring vilket material som skulle finns kvar, vilket som gick hand i hand och vilka som absolut inte pasade ihop.
Tänket fanns också kring hur vi avkodar materialet och gör alla rum tillgängliga för alla barn. Hur vill vi att rummet ska tilltala barnet, vilken tanke har vi med att sätta ihop visst material?
Förut talade materialet om för barnen vad det skulle användas till, det var redan färdigt i sin konstruktion. Nu använder vi oss av material som är föränderligt och avkodat. Det blir vad jag vill att det ska vara för stunden, det som passar in i min lek och mitt utforskande just nu för det är just det materialet som sätter igång läroprocesser och meningsskapande hos barnen.
En dag byggde barnen en hel värld med hjälp av dockmöbler, tågbana och klossar. Det som skedde i deras vardag, visade sig i leken. De blandade egna erfarenheter med sådant de sett på tv och film.
Lego är något som ofta pojkarna byggde med förut, men det har ändrat på sig helt. Nu står flickorna där och bygger lika mycket. Hur kommer det sig? Kan det vara som så att vi kvinnliga pedagoger är där och bygger, vilket vi inte var förut. Vi sätter ingen stämpel på att det är bara för pojkarna när vi börjar bygga.
Jag stod en dag ute och spelade fotboll med pojkarna och det tog inte lång tid förrän flickorna kom och ville vara med.
Om vi som vuxna hela tiden bryter könsmönstret, kanske barnen också kan komma ifrån tänket om vad som är flick- och pojksaker, lekar, färger.
En kollega kom en dag i en rosa t-shirt. Nu hör det till saken att han är kille. Reaktionen från barnen var inte att vänta på sig. Man kan ju inte ha rosa om man är kille. Vi frågade barnen varför och det visade sig att ingen kunde egentligen svara på det. Nu är det ingen längre som reagerar.
Det var mamma- pappa- barn lek och en av killarna ville vara mamma. En flicka reagerade direkt med att han kan ju inte vara mamma för han är ju pojke. I verkliga livet ja, där hade hon rätt, men i leken är allt möjligt och får vi barnen att sudda ut stereotypa könsmönster i leken, försvinner tänket om pojk- och flicksaker.
Barnen matas via all media med det, så om vi kan göra förskolan till en plats som jobbar mot det stereotypa tänket, ge barnen möjligheten att få leka med vad de vill utan att bekymra sig om vilken sorts leksak eller lek det är!

måndag 29 augusti 2011

Hösten -11 med paddorna!!
Upplagd av Margareta Ljungberg den 10 Juli 2011 klockan 14.59

I höst kommer det nya barn till avdelningen som inte har använt sig av en iPad, men vissa barn är vana vid sina föräldrars iPhone däremot. Jag måste börja med att ta bort en massa appar från 1:an och fokusera på att det finns de som tränar touchskärmens funktion. När barnen behärskar tekniken, så är det dags att lägga till nya som utvecklar deras kunnande. Viktigast av allt är att det är roligt!
Nu har vi två stycken på avdelningen. Både 1:an och 2:an.
I höst kommer de nya barnen få jobba med ettan och de med mer vana på tvåan.
Programmen kommer vara olika, då de som hållt på sen i höstas behöver mer utmanande program. De kommer att få appar som baserar sig på olika sorters problemlösningar. Jag vill att våra barn ska få mötas av det i olika former och självklart i vardagen. Ställs man inför ett problem ska det kännas som att det är något jag vill försöka lösa och det ska kännas som om det äär en vana att göra det. Med det tankesättet hoppas jag att när barn ställs inför problemlösningar i skolan så som matematik ska det inte kännas som något jobbigt. Tyvärr är det fler barn idag som har det jobbigt med just det ämnet i skolan. Kan vi i förskolan arbeta förebyggande, så är det självkart att vi ska det. På alla olika sätt som går. Då är iPaden ett bra komplement.
Språket är också något so m vi kan arbeta med. Barnen har haft så kul när de pratat med djuren som upprepar det de sagt, när de spelat in sina småfilmer med sitt eget berättande till. Allt som locker barnen till att använda språket och öka deras ordförråd, meningsbyggnader o.s.v ska vi också arbeta vidare med och som jag skrev förut så är iPaden ett bra kompliment.
Jag har också märkt att barn som har svårt att koncentrera sig är väldigt fokuserade när de sitter vid iPaden. De har fått arbeta med appar som berör något de är intresserade av. Jag satt en dag med ett barn och tittade på bilder av olika dinosaurier där man även hörde deras läten. Det ledde till mycket berättande om vad de gjorde, bodde och åt, vem som var stark och vad de var bra på. Allt var baserat på barnets eget tänk, men vilket berättande. Det är just detta jag vill komma åt och med iPaden finns möjligheterna.
Det som behövs är tid, tid att lyssna på var barnens fokus och intresse ligger och tid att söka efter appar som sen måste testas. Alla appar jag presenterar för barnen har jag provat själv. Ha en skön sommar och bloggandet fortsätter i höst!!!

Kopierat från ningen, Projektledare Malin Fölster

onsdag 8 juni 2011

Ipad i förskolan!

IPad som pedagogiskt verktyg
Det är fascinerande hur ett så litet verktyg kan få sådan enorm uppmärksamhet i den pedagogiska världen. Lite visste jag när jag ingick i projektgruppen om att få förmånen att prova iPad i min barngrupp i början på detta år. Visst hade vi använt datorn som verktyg under många år, men fördelarna med iPaden översteg mina förväntningar. Från att sitta några få barn framför datorn med nödvändiga restriktioner för att undvika onödiga konflikter till att se hur iPaden verkligen gagnade samarbete mellan barnen och framför allt att barn som annars inte leker med varandra kunde sitta med huvudena tätt tillsammans och undersöka iPadens möjligheter var och är en av de många fördelarna med iPaden.
I vårt arbetslag har vi under en tid diskuterat hur vi ska få fatt i barnens erfarenhetsvärld som är en av utgångspunkterna i förskolan för att arbeta med de mål som är uppställda i läroplanen. Barngrupperna blir tyvärr inte mindre och vi har många funderingar på hur vi kan arbeta för att inte sänka ambitionsnivån, utan tvärtom höja den så att Södertälje kommun kan lyfta skolan och ge våra ungar de förutsättningar de är värda. Tyvärr har vi liten möjlighet att minska barnantalet i våra barngrupper och skolklasser så vi får jobba efter de förutsättningar vi har idag, även om det är önskvärt med mindre klasser och grupper. IPaden ger oss en inblick i barnens erfarenhetsvärld. Framför allt för att vi som pedagoger har större möjlighet att lyssna till barnens samtal med varandra i och med att de faktiskt sitter still men även för att iPaden inbjuder till samtal mellan barnen just för att så många kan sitta runt den - alla kan se vad som diskuteras. Även om man som vuxen kan tycka att en viss app är lite tråkig så kan det vara just den appen som startar upp en diskussion mellan barnen som visar oss vuxna vilka erfarenheter barnen bär på.
Jag kan inte se några nackdelar med iPaden, men likväl som vilket pedagogiskt verktyg som helst så krävs det att du som pedagog är engagerad och delaktig. Vi kan se en utveckling hos många av barnen vad gäller skriftspråket, matematik, logiskt tänkande, uppfattning av tid, kreativitet, samarbete etc. IPaden har hjälpt oss att se denna utveckling samt gett oss fler idéer om hur vi kan utmana barnen vidare. Förskolan och skolan har en skyldighet att erbjuda lärande som är lika oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar - det är dags att vi lever upp till det och engagerar oss i framtidens lärande och framtiden är digital.
Upplagd av Martina Gråbacke, kopierat från blogg www.martinagrabacke.blogspot.com

onsdag 1 juni 2011

Maggan Ljungberg inlägg från ningen

Härom dagen tog jag ut iPaden på gården och satte mig med några barn. Vi satt och lyssnade på de vanligaste svenska fåglarna.
När vi lyssnade på gråsparven fick vi svar från träded och barnen hörde att det var samma fågel. Vi lyssnade länge.
Sen lyssnade vi på skrattmåsen, så berättade ett barn att det är en sån där dum fågel som tar brödet från ankorna när man matar dem.
Kajorna sitter bara i trädet som skriker, så dom tycker jag inte om, förklarade ett av barnen. Min pappa säger att dom bara smutsar ner hans bil jämt. De bajsar på den!
Den sista kommentaren utlöste en skrattsalva!!
Den där fågeln känner jag igen. Det är en skata.
Ja, den är vit och svart.
Duvor finns på stan. Jag brukar jaga dom och då blir min mamma arg på mig.
Jag med jaga duvor! Vi mata ankor!
Sen följde massor med olika berättande om barnens upplevelser av fåglar.
Vissa av de appar jag laddat ner leder verkligen till ett otroligt berättande av barnens erfarenheter och det de upplevt eller hört. Språket är en otroligt viktig bit i förskolan, då många av barnen har ett annat modersmål än svenska. Allt som lockar dem till berättande ska vi utveckla och arbeta vidare kring.

tisdag 31 maj 2011

iPad i förskolan o förskoleklass! Projektledaren har ordet!

Ingen hade väl förstått att det skulle bli ett sånt sug i hela Sverige och vilken nytändning på hur pedagoger kunde helt plötsligt använda iPad i barngrupp och följa läroplanen och ha tillgång till tusentals gratisappar. Tillgängligheten och att barnen lätt kan börja använda plattan. De flesta har redan favorit appar som de vill använda själva men mest tillsammans. Helt könsoberoende och leken med iPaden börjar så naturligt. Flera börjar använda den utomhus och med bra utvalda appar som kvitter och tillgång till internet kan både blomsorter och insekter sökas fakta direkt och inte behöva vänta tills alla är tillbaka till förskolan igen! Att googla är något som barnen efterfrågar och för dem helt naturligt att svaren kan finnas på internet.
De är digitala barn och det förundrar mig att de kan så mycket om internet redan. /Malin Fölster

Cina Högström förskolan Satelliten.

Kommentar av Cina Högström från nätverket ningen.

Hej! Idag var det en flicka som kom och satt sig tätt intill mig när de andra barnen lekte med IPaden. Barnen spelade och kommenterade varandra med glada tillrop och ljudnivån var stundtals hög. Så blev det flickans tur att spela och spelaren innan lämnade snällt ifrån sig IPaden. Då säger flickan att hon inte vill spela utan bara gosa för det är så skönt att sitta nära någon som är mjuk och det är roligt att höra skratt. Visst låter det härligt!? :) Cina

tisdag 17 maj 2011

kopierat inlägg från ningen.

Kommentar av Cina Högström den 11 Maj 2011 kl. 15.53
Nu har "mina" barn kommit på hur de ska sitta i cirkeln runt Ipaden för att inte komma sist. Speciellt en pojke. Han ställer sig först lite bakom de redan sittande barnen sen ser jag hur han räknar, sen frågar han vem det var som började spela och sen sätter han sig så att han får vänta minsta möjliga tid. Smart va? Han är nyss fyllda 5 år. Kan man lära sig matematik och logiskt tänkande genom att använda en Ipad? Självklart!

/Tänk vad smarta barnen är, härligt beskrivet Cina. /Malin Fölster

Bertadraken på turne 7, 8 & 9 juni

Mitt samarbete, med Kam Gopie som är NTA ansvarig i kommun, känns inspirerande och det är kul att se pedagogerna från förskolan uppleva något som behövs i verksamheten med barn. Natur o Teknik för Alla som NTA står för är precis det som vi behöver mer av och nu kommer draken Berta till oss! 3 dagar där vi ska vara i Tom Tits lokaler och pedagoger med barn har haft chansen att boka sig till ett experiment tillfälle! 8.30-10.00, 10.30-12.00 & 14-15.30 har tiderna blivit satta och det är fullbokat! max 25 barn per tidtillfälle! wow det gick åt direkt efter att Kam mailade ut det till förskolerektorer och rektorer. Det gäller från förskolan ålder minst 4 år upp till 8 år! den 8 och 9 juni erbjuds dessutom gratis fortbildning till pedagogerna! 17-19! platser finns kvar i skrivande stund! anmäl till mig! max 30 st per dag. Bertadraken kommer att göra succe det känner jag på mig! Vad har vi? nu kör vi, som min kollega Ulrika brukar säga/skriva! jag snor det och säger det också i detta inlägg!:))

söndag 15 maj 2011

UUU4 startar i juni!

Upplev Upptäck Utforska grupp 4!
En gratis spännande kurs där 24 st pedagoger från förskola/förskoleklass får en möjlighet att se lite av mycket!

ca.15 timmar utspritt på 7 tillfällen.
Med matematik som en röd tråd genom hela kursen!

3 timmar, alla kommer att få utbildning av att använda den digitala plattformen ningen, där kan alla läsa information och återge erfarenheter till varandra. ningen blir vår digitala mötesplats.

3 timmar, Besök på Naturskolan där utomhuspedagogik och utomhusdidaktik inspirerar pedagogerna till att fortsätta vidare på respektive förskola/förskoleklass!

3 timmar, Noticum - NTA = Natur o Teknik för ALLA, som Kan Gopie är ansvarig för, tar hand om pedagogerna i labbet som finns i Ronnaskolans lokaler. Där får de bekanta sig med Kemi experiment som kan göras i en barngrupp!

3 timmar, I samarbete med Tom Tits Experiment blir det fysik inslag med besök i utställningen och ev besök till Tom tits förskola.

2 timmar, Studiebesök till Scania för att få med näringslivet samt studiebesök till ReMida som ska ge inspiration till att vilja arbeta mer med återvinningsmaterial (Centrums rektorsområde har en utställning i stan den 26 maj, "Spår av barn i staden" ) och ett studiebesök i den nya matematikverkstaden som finns uppbyggt på Pedagogiskt centrum.

Följande moment ger många praktiska delar som pedagogerna ska kunna implementera i sin verksamhet. Med hjälp av teori och alla de olika moment som denna kurs innehar hoppas vi på en riktig bra början för att tända viljan till att fortsätta.
Det är spännande att se hur dessa ivriga pedagoger vill mer och i verksamheten märker jag av förtecken med matematiken som lyser igenom i mycket av det som görs ute på förskolor & förskoleklasser.
Jag säger det ofta och säger det igen. Go Södertälje vi är på gång! /Malin Fölster

tisdag 10 maj 2011

6 bra gratisappar! filmotrix film

iPad! Projektledaren har ordet!

Nu är det dags att även jag skriver om iPad i förskolan/förskoleklass!

iPad! denna fantastiska läsplatta som kan användas till så mycket mer. Den stora fördelen att kunna ladda ner gratis appar ena dagen för att den andra dagen kosta pengar! men har man väl laddat ner den gratis är den gratis! så vi laddar ner massor för att sedan solla bort det som vi inte tycker är bra. Att se hur alla pedagoger gjort annorlunda och olika är bra och de har chans att delge sina erfarenheter till varandra när vi träffas ca. 1 gång i månaden. Hittills har allt varit positivt förutom att iPad 1 inte har kamera, vilket iPad 2 har. Vår förhoppning är att det kan köpas in flera iPads till förskolorna och förskoleklasserna i Södertälje. Det finns så mycket mer att utforska... Det är på gång med småsatsningar men helst skulle jag vilja se att alla enheter ska få chansen att bekanta sig med detta fantastiska verktyg. Vi för bloggposter i ningen och jag kopierar in dem här för att synliggöra deras texter för alla! iPadfilmer på youtub som vi kallar fixotrix filmer finns under namnet " ementorsodertalje " jag var på frukostmöte 4 maj när Raben & Sjögren berättade om deras satsning om digitala läromedel som nu skulle anpassas till läsplattor. Vi väntar med spänning om det kommer en bra Android platta snart som vi kan pröva och framför allt jämföra med iPaden! Nacka kommun var hos oss och ett besök till dem efter sommaren, kul med samarbete! Framtidens Lärande den 19. 20 maj i Nacka! och den 18 maj på em ska jag delta och höra om pedagogers arbeten med IT - iPad!
Det händer mycket nu och snabbt. Är vi med på tåget? JAAAA

måndag 9 maj 2011

iPad projekt i fsk/f-klass!

Olika uttrycksformer
Skrivet av Martina Gråbacke den 4 Maj 2011

Lpfö 98: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer...Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler...
Nu har iPaden blivit så integrerad i vår verksamhet att den ses som ett naturligt inslag i barnens vardag. Samtidigt som några barn hade drama, rörelse och lek i det ena rummet och några barn målade porträtt i det andra befann sig iPaden i mitten som en språngbräda mellan de olika aktiviteterna. De barn som ville fick skriva sitt namn på sin målning och vi noterade att de efteråt använde både iPaden och datorn för att fortsätta skriva bokstäver.
kopierad text från ningen

torsdag 5 maj 2011

ipadfilm Fix o Trix


iPadfilm fix o trix, en ny film om att spara batteri genom att rensa historiken samt att låsa skärmen så att den inte kan vrida sig!

måndag 18 april 2011

#Paddagogik (hashtag på twitter)

Paddagogik! Upplagd av Margareta Ljungberg den 18 April 2011 klockan 14.28 Skicka meddelande Visa Margareta Ljungbergs blogg När jag började mitt arbete med att använda iPaden med barnen var tanken den att de skulle få lära sig den nya tekniken utan att behöva känna att det är något skrämmande. Den ska finnas som ett naturligt inslag i verksamheten, ett komplement.På sidan 6 i den reviderade läroplanen står det: ” Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”Ny teknik kommer hela tiden och det är i förskolan som barnen behöver få möta denna, lära sig och ta del av den genom lek och utforskande. Barn tar sig an den nya tekniken med en nyfikenhet och lust att lära om de bara får chansen. De provar sig fram, tar hjälp av varandra och samarbetar. Den skapar nya konstellationer bland barnen och höjer vissa barns status just för att de lärt sig lite fortare och kan hjälpa till. För att det ska fungera behöver barnen visa hänsyn och respektera att den som spelar, är den som avgör vilka appar som ska användas. Det har gjort att barn som har haft svårt att kunna hävda sig helt plötsligt har sagt ifrån i en positiv bemärkelse och blivit respekterade för det av sina kamrater.För de flesta barnen räckte det med att man visade hur det gick till en gång och sen var de i full gång, men några satt under en lång tid och ville bara titta på tills de kände sig säkra.”- utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (LpFö reviderad 2010, sid 8)I en förskollärares roll finns ett ansvar för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande, förmedla att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.Om skolan mot de äldre åldrarna enbart ska ge barnen möjligheten att möta den nya tekniken är vi verkligen fel ute. Barnen behöver få möta den redan i förskolan för att få ett mer avslappnat förhållningssätt till den. Informationstekniken ska vara något som man ser som ett naturligt inslag i förskolan.De appar som används ska både vara pedagogiska, men också roliga och vara delaktiga i barnens egen nutid. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld…” LpFö En app baserad på en tecknad serie kan träna barnen i mer än man tror och behöver inte automatiskt väljas bort bara för den sakens skull.Vissa appar öppnar upp för en dialog barn emellan, de samtalar om vad de gör och hur. De hjälps åt, har roligt tillsammans och tar del av varandras kunskaper. Ett socialt samspel växer fram. Barnen lär sig också att vara rädda om andras tillhörigheter. Av någon anledning ser barnen som att det är min iPad och de talar också om för varandra att de måste vara försiktiga med den för att de har fått låna den av mig. Jag har medvetet inte ändrat på detta då barnen lär sig visa respekt för andras saker. (kopierat från ningen vår digitala möteplats) gå med du också! www.edu.sodertalje.se

Kloka ord!

Var på projekt möte i tisdags och bytte erfarenheter med bl.a pedagoger från Nacka kommun angående användandet av iPad i förskola/f-klass. Vi hade liknande erfarenheter av detta verktyg utifrån ett barnperspektiv - samarbete, snabb, byte av roller, språk etc. Det vi inte har diskuterat så ingående, men som de hade noterat, var iPad utifrån ett vuxenperspektiv. Det är sällan ny teknik har gått så fort från att prata om teknik till att diskutera pedagogik. Jag möter fortfarande idag kollegor som säger att de inte kan - vågar och därför väljer bort att arbeta med den "nya" tekniken. I och med den reviderade läroplanen så är det ännu tydligare att det inte kan vara valbart och därför är iPaden ett oslagbart verktyg just för att den är så lätt att hantera. Datorn har funnits i många många år och det är fortfarande ett främmande verktyg för många pedagoger. Min erfarenhet av iPaden är att de pedagoger som tycker att det är svårt och läskigt med datorer har mycket lättare att närma sig iPaden. Ytterligare ett argument för fler iPad i förskolan.

(inlägget kommer från ningen vårt digitala nätverk, gå med du också! www.edu.sodertalje.se)

tisdag 5 april 2011

Inlägg av Katarina Flemström, projekt iPad i fsk/f-klass

På senaste projektmötet iPad i förskola och förskoleklassPedagogiskt centrum i Södertälje påpekade Margareta Ljungberg att hon märkt hur vissa barn blommat upp i barngruppen i och med införandet av iPad i barngrupp. Hur väl det stämmer fick jag själv tillfälle att iaktta i veckan som gick.

iPaden i förskoleklassen är vid det här laget ett välkänt inslag och all annan verksamhet rullar nu för tiden på parallellt med att iPaden används, den största skillnaden mot annat material är vi har ett kösystem till iPaden. Vid det här tillfället var det en lugn och ganska tystlåten flicka som spelade ett spel som hon behärskade väldigt väl vilket också hördes av hennes kommentarer. Barn som pysslade med annat i rummet hörde hennes kommentarer, kom och ställde sig vid henne och frågade henne om regler och tittade på hur hon löste problem. Det roliga var att hennes i vanliga fall lite blyga och försiktiga framtoning var som bortblåst! Hon förklarade och visade på ett väldigt självsäkert och moget vis och hennes kamrater accepterade utan tvekan hennes auktoritet här.

Den här tjejen har helt klart erfarenhet av den här formen av teknologi hemifrån och ägde i och med det en självsäkerhet jag inte tidigare sett hos henne och det får mig att tänka vidare på hur viktigt det är att vi vuxna pedagoger tar in barnens vardag och verklighet i verksamheten! Att inte fnysa åt programmen de ser på TV:n eller skratta överseende åt de spel de spelar på datorn eller liknande utan visa att vi är intresserade och inse att vi genom att ta del av barnens erfarenheter kan lyfta tillsammans.

Prova att fråga barnen om deras vänner på Stardoll, om fame på Moviestarplanet, vad de tyckte om senaste avsnittet av Magi på Waverly place eller om de kan rekommendera något nytt spel. Att vara nyfiken på barnens verklighet är att erkänna deras intressen och visa att vi tar dem på allvar.

Populära spel på iPaden den här veckan har annars varit:
WackaMonsta
Make way
Art of glow

För egen del har upptäckten att man faktiskt KAN ringa (gratis) med iPaden varit roligast :-)

söndag 3 april 2011

Vårt iPad Projekt uppmärksammas i USA!

För ett tag sen fick jag mejl från en tjej i USA, Devon Clark. Hon arbetar i motsvarigheten till den svenska förskolan, preschool. Hon blev så imponerad av det arbete vi höll på med vad gäller iPaden och kände att detta var något som hon skulle vilja få in i den verksamheten hon har. Nu är förskolan privat, så på ett möte nu ska hon lobba för att de ska köpa in en iPad. Vi har bollat tankar fram och tillbaka om hur hon ska lägga fram det. Kan vi här uppe i lilla Sverige, så borde de väl också kunna i USA!!!!

När vi drog igång iPad-projektet hade aldrig tanken på att det skulle bli ett utbyte länder emellan och speciellt inte med ett land på andra sidan atlanten. Otroligt vad en uppstart kan ge ringar på vattnet.

(inlägg från ningen, vårt digitala nätvärk - bli medlem du också! )

fredag 1 april 2011

Projekt iPad i förskolan/förskoleklass,

Kommentar av Martina Gråbacke den 23 Februari 2011 kl. 14.30
Ta bort Kommentar

En liten uppdatering på nya bra appar:

Addition UnderSea Adventures (För lite större barn som gillar huvudräkning)

Save Stickly (Underhållande - gäller att vara snabb)

Flying Hamster

Icy Bouncy (Problemlösning)

New York 3D Rollercoaster (finns några stycken sådana spel, men jag gillar den här för att de som ramlar ut har fallskärm - alltså inget blod och skrik. Även lätt att hantera kontrollerna)

Memory cards for iPad (det finns olika funktioner att välja mellan, bl.a. ljud memory)

Make Way For iPad (Problemlösning, men även addition. Antagligen för svår för de mindre barnen, men jag har haft fel om sånt förut)

Airport mania: First Flight lite (gulligt, underhållande spel)

Det är otroligt lätt att ladda ned appar som man vill prova och under en kort stund så hinner man ladda ned ganska många. Många är dåliga (som ett spel där man ska peta finnar - blä, men mina egna barn gillar - får inte radera) och då är det bra att det är så lätt att radera och fortsätta prova andra. Nackdelen blir sen - att skriva de bra apparna här. Namnen på ikonerna är nämligen ofta inte samma som de heter i appstore. Så tyvärr går det åt lite tid att hitta det rätta namnet och skriva det här. Men, men, ett litet problem jämfört med alla andra bra funktioner. Dock saknar jag en usb ingång.

torsdag 31 mars 2011

Cinas inlägg om iPad projekt,

Kommentar av Cina Högström den 21 Februari 2011 kl. 17.45
Ta bort KommentarHej alla iPad användare! Idag har flera av barnen på min förskola gjort egna iPad. En pojke tog ett lock från en kartong och ritade dit det spel han gillar bäst. Sen spelade han som bara den på sin egen iPad. De andra barnen blev imponerade och tog alla platta saker som fanns att tillgå för att göra iPaddar sen satt dom där och duttade och drog med sina små fingrar på plattorna. Kreativt eller hur?

måndag 28 mars 2011

Blogginlägg från Katharina Lundgren som är en av 7 projektdeltagare i iPad/Android i fsk & f-klass genom Malin Fölster. iPaden cirkulerar runt på alla avdelningar och den är omåttligt populär! Trots att vi pedagoger använder ordet iPad kallar många barn (2-5 år) den för "data". Många är också vana vid s k smartphones vilket märks vid hanteringen av iPaden. Ännu så länge verkar de helt nöjda med de appar som jag hittills laddat ner, vi har ju fortfarande problem med it-tekniken (inget trådlöst ännu tyvärr, sim-kort gick inte heller att lösa). iPaden är ännu så länge en tillgång i vårt arbete, den får barn som annars inte tar så mycket plats eller pratar särskilt mycket att göra just det! Det är också spännande att se hur snabbt barn (stora som små) kommer underfund med hur de öppnar appar osv. Livliga barn som ibland har svårt att koncentrera sig finner ro för en stund tack vare iPaden. Just nu känns det inte som någon nackedel att flera appar är på engelska, barnen härmar det med och kommer därmed i kontakt med det egelska språket! Vi förstärker och översätter naturligtvis "dog" till hund osv. Fortsättning följer...

fredag 25 mars 2011

Ett gammalt inlägg om vårt projekt iPad/Android

inlägg från Margreta Ljungberg - projekt medlem från iPad/Android från den 17 jan!
Så bra skrivet!

torsdag 24 mars 2011


Vi är i startgroparna på ett roligt spännande projekt ur alla synvinklar. iPad/Android projektet med 7 st. pedagoger från förskola & förskoleklass i Södertälje!

Vi har olika åldrar och förskolor och f-klass ligger utspritt, barnen har olika bakgrund och det kommer bli intressant att se om det kommer skilja något gällande arbetet med iPaden.
Alla har fått väldigt fria händer just för att det är intressant att se skillnaden och hur de kommer igång beroende på förskolans läge samt f-klass läge och de åldrar som pedagogerna arbetar i.

Vi vill att alla pedagoger ska Blogga om tankar och arbetssätt och alla gör olika. Endel Bloggar om det på en sluten digital mötesplats som heter ningen! det går att söka medlemsskap dit via vår hemsida! www.edu.sodertalje.se ,jag själv och 2 av pedagogerna har ordnat en öppen Blogg. se länkarna nedan. Margareta Ljungberg från Filens fsk barn 4-5 år och Cathrine Flemström f-klass från Vallaskolan. Vi är 4 st. som Twittrar ut så mycket vi kan.
Vi skriver om det på Förskolan egna hemsida som lokala e-mentorer sköter om. Med andra ord försöker vi att se till att många ska ha möjlighet att läsa om detta projekt. Jag hoppas ni kommer att tycka det är intressant och vi tar gärna emot feedback!


maggan66.bloggspot.com/2011/01/ipaden

onsdag 23 mars 2011

iPad/Android projekt i fsk & f-klass!


Spännande och jag är en stolt projektledare som gör detta tillsammans med 7 st duktiga pedagoger. Vi håller på från jan - november då vi kommer att ha en stor slutredovisning för intresserade. Under tiden så träffas vi fysiskt minst en gång i månaden och Bloggar samt Twittrar om projektet. Vi är med i ningen som är en digital mötesplats som ej är öppen för alla men i stort sett öppen för alla att söka medlemsskap i... hm blev lite konstigt! Resultat från i fredags när Apple hade samlat några... att Nacka kommer till oss på Pedagogiskt centrum och vill träffa projektgruppen. De har också iPad försök på 2 förskolor i Älta. Jättekul att kunna delge varandra och ev samarbeta framöver över kommunerna... måste väl finnas fler kommuner som satsar? kontakta mig! på Twitter @malinfolster

tisdag 22 mars 2011

iPad start av en snart 3 årig pojke.


iPad filmtest hur en treåring kan starta en iPad själv.

StoryRobe rolig enkel användbar!


Prova från en iPad eller från en iPhone. Det blir fint och lättsam att använda samt att ladda upp på Youtub.