Follow by Email

måndag 24 oktober 2011

Funderingar kring olika appar och läroplanen!

I och med att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande så behöver vi som arbetar i förskolan erbjuda aktiviteter, material och utmaningar som följer dagens forskning vad gäller framtidens lärande. Att använda iPad/läsplatta i förskolans undervisning ter sig därför naturligt om vi kopplar det vi gör till vår läroplan. Förskollärare ska enligt läroplanen ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen – ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, – ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, – får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, – ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, – stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling, – stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, – stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, Ipaden/lärsplattan är inte det enda verktyg eller den enda metod vi i förskolan använder för att arbeta för detta, men det är ett verktyg som avsevärt har underlättat vårt arbete mot en högre måluppfyllelse. Framför allt för att den fångar alla barns intresse och i och med detta så ger det oss som pedagoger en ganska stor möjlighet att utveckla vårt arbete och våra intentioner mot en högre måluppfyllelse. Det är lätt att gå in och titta vad barnen har arbetat med/spelat och på så sätt kunna utmana barnen efter intresseområden. Lpfö är tydliga med att vi ska utgå utifrån barnens intresse och erfarenheter för att på så sätt utmana dem vidare i sitt lärande. Vi som deltar i projektet att använda iPad/läsplatta i den pedagogiska verksamheten har plockat ut några appar som vi har sett intresserar många barn. Vi har sedan försökt att koppla dessa appar och arbetet med dem till våra respektive läroplaner. Apparna är: Puppet Pals, Art of Glow, Beyond Ynth, Cut the Rope, Angry Birds, My Flora samt Kvitter Cut the Robe, Ynth, Angry Birds är alla tre appar där barnen behöver lösa olika problem för att komma vidare i spelet. Jag har sett att alla dessa spel skapar mycket diskussion och samarbete mellan barnen. Det spelar heller ingen roll vem som får hjälpa, utan hjälpen mottages av den som kan lösa problemet. Däremot är det viktigt att guida barnen så att den som spelar får en chans att lösa problemet själv först. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Art of glow: En fantastisk app som vid första anblick fångar barnen med sina starka färger och upprepade rörelser. Från början var det färgerna som intresserade, medan jag nu kan se att barnen använder de olika inställningsfunktionerna mer. De väljer och benämner färger och former. Jag har varit med och inspirerat barnen att skriva sin första bokstav i olika färger och olika former(symboler). Det verkar som om det är återupprepningen som fascinerar dem, för när de stänger av rebirth så sätter de fort tillbaka den funktionen igen. De mål jag kan koppla till den här appen är: Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, Ynt: Denna app tilltalar framför allt de äldre barnen, men några av våra treåringar har suttit bredvid och iakttagit när en äldre kompis har spelat och på så vis lärt sig. Spelet går ut på att den lilla nyckelpigan ska ta sig från a till b. Under färdens gång så måste spelaren lösa olika problem för att ta sig framåt. Angry Birds: Jag är rätt fascinerad hur detta spel har kunnat bli så ofantligt populärt. Jag vet inte riktigt vad det är som tilltalar barnen, men kanske det är enkelheten i grafiken samt att man snabbt kan byta bana om den valda banan är för svår. Spelet går ut på att skjuta fåglar, med olika egenskaper, mot ett bestämt mål. Det gäller att beräkna avstånd och omloppsbana för att träffa rätt. Cut the rope: Fördelen med denna app är att jag som pedagog på ett naturligt sätt kan prata om luft, fart, avstånd etc.Jag kan vara medforskare och "medlekare" med en minimal risk att falla in i en traditionell lärarroll. Ett av de bästa spelen som jag har spelat med barnen. Kopplingar till läroplan: • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Puppet pals: Denna app är en rollspelsapp. Här kan barnen själva hitta på egna berättelser och sagor. De kan välja karaktärer och bakgrund till sin berättelse. Jag har än så länge bara gratis versionen, men funderar på att köpa in den fulla versionen för att på så sätt få tillgång till fler karaktärer, men framför allt funktionen att använda barnens egna foton i deras berättelse. Men än så länge duger gratis versionen. Jag har använt den på lite olika sätt. Ett sätt har varit att jag själv väljer en situation som jag har sett under dagen. Jag visar barnen hur jag tänker när jag skapar min berättelse för att de ska ha lättare att minnas funktionerna samt även visar ett sätt att tänka när de ska skapa egna berättelser. Denna app har få begränsningar när det gäller att stimulera språkutveckling, fantasi och kreativitet. Kopplingar till läroplan: • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, My flora och kvitter: Jag har valt att klumpa ihop dessa två appar för de syftar egentligen mot samma sak, men vi arbetar med dem på olika sätt. Jag har inte själv arbetat med Kvitter i någon större utsträckning förutom att vi har lyssnat på olika fågelläten tillsammans. My flora är en uppdaterad version av våra flora böcker. Fördelen med My flora är att iPaden lockar barnen på ett annat sätt än en traditionell uppslagsbok samt att den faktiskt är otroligt lätt att söka i . Jag visade barnen en gång och bara efter en kort stund hade de greppat hur appen var uppbyggd. Detta gjorde att vi kunde koncentrera oss på de blommor vi ville undersöka istället för att trassla in oss i sidonummer och artbestämning. Vi tittade på form, färg, var blomman växer. Vi jämförde blad och pratade om pistiller och ståndare. Fördelen att ha iPaden framme är att det lockade till sig även de barn vars största intresse inte är blommor. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Förskolans läroplan behöver oftare lyftas fram i debatten - för det är verkligen en fantastisk skrift! Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Detta citat får avsluta denna koppling till förskolans läroplan. Ju mer jag läser desto mer kan jag hitta som direkt kan koppla arbetet med iPaden till läroplanen. Kopierat från Martina Gråbackes blogg samt inlägg från ningen!

Ringar på vattnet!

Inlägg av Katarina Lundgren. Projektdeltagare. Jag vill att hela förskolan skall testa och använda iPaden, hittills har den använts mest på 1-2 års- och 5-årsavdelningarna men nu börjar också 3-års bli intresserade. Halva 3-årsgruppen gick tidigare hos mig och är alltså vana vid iPaden vilket också tydligen märks nu! Pedagogerna där berättar att det märks vilka som är vana att hantera den. Härligt att höra, dessa barn blir ju då "iPadambassadörer" eller veteraner och kan genom sina erfarenheter vara "fiffiga kompisar" när det gäller iPadkunskaper och de andra barnens utforskande av iPaden! Läroplanen för förskolan talar om att alla barn ska få få uppleva sig vara en tillgång i gruppen vilket ju dessa "iPadambassadörer" verkligen är.